Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Algemeen.
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten betreffende auto's dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, als mede op (mondelinge) overeenkomsten tot keuring, taxatie, reparatie, restauratie en onderhoud aan auto's.
b. Uitsluitend onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere Algemene Voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
a. Al onze aanbiedingen onder andere wat betreft prijzen, modellen zijn gehele vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
b. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd. Wij zijn tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien schriftelijke of elektronische vastlegging is uitgebleven.
c. Aanvullingen op en/of wijzingen van de tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door bei

de partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
d. Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan binnen twee werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst, c.q. orderbevestiging, indien de directie binnen die periode niet heeft laten blijken die order niet te accepteren.

Prijzen.
a. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden onze verkoop prijzen voor levering of bedrijf.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage- service- en transportkosten als mede keuringskosten en eventuele fiscale heffingen, anders dan BPM/BTW in onze prijs begrepen.
c. Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de koper worden doorberekend.
d. Naast de in lid 3 van dit artikel genoemde prijswijzigingen mogen tevens prijsverhogingen door de fabrikant en/of leverancier aan de koper worden doorberekend.
e. Een (algemene) prijsverlaging, die wordt doorgevoerd na het aangaan van de koopovereenkomst, maar voor de feitelijke levering, geeft de koper geen aanspraak op zodanige prijsverlaging.

Termijnen.
a. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet "tijdige" levering dienen wij der halve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
b. Wij zijn eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken sinds de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt, een en ander onverlet het bepaalde in artikel Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming).

Levering en risico-overgang.
a. Levering van het door koper gekochte voortuig geschiedt door ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres.
b. Koper dient binnen vijf dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat het verkochte af te halen
c. Indien koper het verkochte niet binnen de in lid b van dit artikel genoemde termijn afhaalt zijn wij gerechtigd stallingkosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor koper.

Betalingen.
a. Bij aanvaarding van reparaties en/of restauraties behouden wij ons het recht voor een aanbetaling te verlangen die gelijk is aan 50% van de geschatte kosten dan wel 50% van de geaccepteerde offerte.
b. bij de verkoop van een voertuig zijn wij gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te worden voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaatsgevonden.
c. Ingeval van speciaal door koper/opdrachtgever bestelde onderdelen behouden wij ons het recht voor een aanbetaling te verlangen die overeenkomt met 50% van de verkoopprijs. De verkoopprijs van speciaal bestelde onderdelen is onder voorbehoud, indien de definitie verkoopprijs binnen een redelijke marge afwijkt van de onverwachte verkoopprijs kan deze afwijking geen grond zijn voor annulering van de bestelling van de koper/opdrachtgever.
d. Tenzij anders overeengekomen zullen onderdelen toegezonden worden na vooraf betaling per bank.
e. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het gekochte contant plaats vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
f. Indien koper van het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel Levering en risico-overgang lid b vermelde termijn, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden. als vervaldatum geldt de datum van verzending van deze factuur.
g. Ingeval koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is koper vanaf de vervaldag aan ons de wettelijke rente verschuldigd over alle te laten betalingen per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
h. Tevens is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitenrechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitenrechtelijke kosten worden vastgelegd op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro.

Inkoop.
a. Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien wij een auto inkopen in geval van verkoop (zogenaamde inruil).
b. Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto.
c. Op een dag van de overdracht van de in te kopen auto dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van onze waardebepaling.
d. indien de in te kopen auto niet meer in dezelfde staat verkeert als op het ogenblik van de waardebepaling, zijn wij gerechtigd opnieuw de waarde te bepalen. Indien deze lager uitvalt, kan aanbieder/koper daar geen rechten aan ontlenen.
e. De in te kopen auto dient te worden geleverd bij aflevering van de verkochte auto.
f. Indien koper /aanbieder bij verkoop van een auto tegen inkoop van een auto de in te kopen blijft berijden in afwachting van de levering van de nieuwe, wordt de in te kopen auto eerst ons eigendom, nadat de feitelijke levering aan ons heeft plaatsgevonden. Tot die datum is het risico voor de in te kopen auto voor de koper/aanbieder
g. De in te kopen auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs op creditcardformaat met de recentste tenaamstellingscodes of het oude papieren kentekenbewijs (deel 1 en deel 2) en overschrijvingsbewijs dan wel kopie deel 3. Indien bij een van deze kentekenbewijzen één of meerdere van bovenstaande delen ontbreekt, behouden wij ons het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering, koper/aanbieder kosten in rekening te brengen. Bovendien dient koper/aanbieder de auto in dat geval in te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs.
h. In geval van een inkoop dient de koper/aanbieder op grond van de toepasselijke Btw-regelgeving over inruil van gebruikte roerende zaken, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.

Schadetaxatie.
Indien wij een schadetaxatie hebben verricht, zullen wij aan koper/opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen, met een minimum van 25 euro inclusief BTW. Deze kosten worden in mindering gebracht op de factuur indien aan ons de opdracht tot reparatie wordt verstrekt, dan wel de levering van een (andere) auto met ons wordt overeengekomen.

Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming).
a. Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe gehinderd zijn als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan onze schuld (waaronder begrepen niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers) noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
b. Wij zijn in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitenrechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van een tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.

Eigendomsvoorbehoud.
a. Het eigendom van alle door ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang koper onze vorderingen uit hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de vordering uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of andere overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper onze vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door koper van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente of kosten.
b. Koper is vóór volledige betaling van de verkoopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.
c. In het geval een derde te goeder trouw het eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

Garantie en aansprakelijkheid
a. De door ons geleverde auto’s evenals onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarover gegeven garantie conform de overeenkomst of enig ander door ons verstrekt garantiebewijs. De garantie vervalt in ieder geval, indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische veranderingen in onderdelen of uitrustingsstukken van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie word gedaan.
b. Onverminderd eventuele garantie bepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet als mede door de Europese wet en regelgeving, die rechtstreeks werking heeft die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij ter zake van de door ons afgeleverde zaken en verrichte (reparatie- dan wel restauratie) werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, die uit hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulppersonen.
c. Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe wij verzekerd zijn.
d. Op verchroomde onderdelen wordt geen garantie gegeven mits uitdrukkelijk vermeld op factuur. Er zijn diverse kwaliteiten chroom leverbaar. Diverse producten zijn leverbaar in imitatiechroom en origineel chroom. De producten in origineel chroom zijn gemiddeld 5 á 6 maal de prijs van imitatie. Bij de aanschaf van goedkoop chroom gaat u automatisch akkoord met de corresponderende matige kwaliteit van het chroom.
e. Bij verzending van onderdelen naar koper met name plaat werk, glas of chromen onderdelen, kan er door ons geen garantie worden gegeven op de onbeschadigde aankomst bij koper. De verzending geschiedt via PostNL bij pakketten met een maximale afmeting van 1000X500X500 mm. Grotere afmetingen worden via dropshipping rechtstreeks vanaf onze leverancier verstuurd. Voor verzendtarieven zie: www.postnl.nl.

Reparaties.
a. Onze aanbiedingen betreffende prijzen van reparatie en reparatieduur zijn geheel verblijvend, indicatief en niet bindend.
b. Wij kunnen het referentierecht uitoefenen op de auto, indien de opdrachtgever de kosten, van de werkzaamheden aan de auto niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerder door ons verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto betreft. Wij kunnen het referentierecht ook uitoefenen indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.
c. Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever de betreffende auto niet binnen vijf werkdagen na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf geldende tarief. Stalling geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens ingeval er sprake is van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.
d. Vervangende materialen of zaken worden alleen aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en zulks tevoren aan ons kenbaar heeft gemaakt. In het andere geval worden die materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan ons in rekening kan brengen.

Klachten en verjaring.
a. Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden door koper/opdrachtgever schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebrek waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken, anders dan de reeds bij de totstandkoming van de koopovereenkomst dan wel overeenkomst tot reparatie aanwezige gebreken dient de koper/opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan ons bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
b. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object(en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht. Behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooral onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
c. Alle aansprakelijk jegens ons, die niet binnen drie maanden na aankoop van de auto schriftelijk bij ons zijn ingediend vervallen door verjaring, met dien verstande dat een verjaringstermijn geldt van drie maanden vanaf de aflevering van de nieuwe auto.

Ruiling onderdelen.
Ruilen van onderdelen is uitsluitend toegestaan binnen 8 dagen na factuurdatum, in originele verpakking met overlegging van de originele aankoopfactuur. Ruilen is niet overdraagbaar aan derden. Onderdelen die uitgepakt zijn of zichtbaar gemonteerd zijn geweest, worden niet geruild. Voorts kunnen gebruikte onderdelen (gerecycled) niet worden geretourneerd en ook niet worden geruild. Geretourneerde onderdelen worden gecrediteerd dan wel gehonoreerd met een omruiling, indien een ruilen onderdeel tijdelijk uit voorraad is, behouden wij ons het recht voor een alternatief product of een tegoedbon aan te bieden. Bij omruiling behouden wij ons het recht voor 10% administratiekosten in rekening te brengen.
Deze bepalingen met betrekking tot ruilen is tevens van toepassing op postorders, retourzendingen op postorders worden alleen door ons geaccepteerd na voorafgaande telefonische toestemming door een van onze medewerkers. Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn en deugdelijk verpakt. Wij behouden ons het recht voor beschadigde en/of onvoldoende of ongefrankeerde pakketten te weigeren.

Ontbinding/annulering.
a. Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd, indien de koper de koopovereenkomst, overeenkomst tot keuring taxatie, reparatie, restauratie en onderhoud aan auto’s wenst te annuleren, de betreffende overeengekomen koopprijs dan wel van de geschatte totaalkosten als schadevergoeding in rekening te brengen.
b. Bij annulering van de hiervoor in artikel Betalingen sub.3 genoemde speciale bestelling vindt geen restitutie plaats van de daar genoemde aanbetaling.
c. Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de koopovereenkomst met koper dan wel overeenkomst tot keuring, taxatie, reparatie, restauratie en onderhoud aan auto(‘s) van opdrachtgever, te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en zonder schadeplichtigheid jegens koper/opdrachtgever door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper/opdrachtgever opschorten en/of ontbinden indien koper niet in staat is te voldoen aan zijn aan ons opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van koper wordt aangevraagd, indien surséance van betaling is aangevraagd, namens koper een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper/opdrachtgever wordt uitgesproken.
d. Indien één der in lid c van dit artikel omschreven situatie zich voordoet, dan rust op koper de plicht ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Toepasselijk recht.
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.